Untitled Document
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาและ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ฯ เข้าบัญชี :: อ่าน 671 คน [26 มี.ค. 55]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งปม. :: อ่าน 608 คน [22 มี.ค. 55]
การประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.จ.พังงา :: อ่าน 994 คน [22 มี.ค. 55]
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: อ่าน 702 คน [21 มี.ค. 55]
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. 55 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนครูค่าจ้างประจำและงเนควบ ครั้งที่ 3 (เดือน มี.ค. - มิ.ย. 55) :: อ่าน 594 คน [21 มี.ค. 55]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น/ครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2554และผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน ประจำปี 2554ฯลฯ :: อ่าน 1048 คน [16 มี.ค. 55]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ 3ฯลฯ :: อ่าน 653 คน [16 มี.ค. 55]
การโอนจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. 55 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือน ก.พ. - มี.ค. 55) :: อ่าน 558 คน [15 มี.ค. 55]
การจัดสรร งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. 55 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 1 :: อ่าน 671 คน [15 มี.ค. 55]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3(เดือน .พ. - มิ.ย.3 55) เข้าบัญชีฯ :: อ่าน 493 คน [15 มี.ค. 55]
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ :: อ่าน 763 คน [15 มี.ค. 55]
รายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ :: อ่าน 424 คน [13 มี.ค. 55]
การสำรวจข้อมูลรายได้ค่าขายแบบแปลนฯ :: อ่าน 488 คน [13 มี.ค. 55]
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. 55 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวด 3 :: อ่าน 626 คน [13 มี.ค. 55]
การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. 55 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกัน แฝ้ระวัง ง :: อ่าน 775 คน [13 มี.ค. 55]
แจ้งแนวทางการจัดสรร งปม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี งปม. 55 งวดที่ 3 (เพิ่มเติม) :: อ่าน 783 คน [08 มี.ค. 55]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีฯ :: อ่าน 538 คน [05 มี.ค. 55]
การโอนจัดสรร งปม. รายจ่าย ประจำปี งปม 55 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ประจำ ครั้งที่ 3 (เดือน มี.ค. - มิ.ย. 55) :: อ่าน 722 คน [01 มี.ค. 55]
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ประจำปี งปม. 2555 งวดที่ 2 :: อ่าน 535 คน [01 มี.ค. 55]
โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ :: อ่าน 1876 คน [01 มี.ค. 55]
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดพังงาเดือน ก.พ. ๕๕ :: อ่าน 2777 คน [01 มี.ค. 55]
ตัวอย่างเอกสารของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างสนามกีฬาฯ :: อ่าน 660 คน [01 มี.ค. 55]
ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี งปม. 2555 เพิ่มเติม :: อ่าน 408 คน [29 ก.พ. 55]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปี งปม. 2554 :: อ่าน 933 คน [29 ก.พ. 55]
ขอความอนุเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต :: อ่าน 608 คน [29 ก.พ. 55]
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11|