เฉลยข้อสอบ "บุคลากร วิเคราะห์ นักพัฒ"

เพื่อน ๆ คนที่จำข้อสอบได้ เรามาถาม และเฉลยกันในนี้ได้นะ เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลในการสอบครั้งหน้า นะครับ
1.ชาวโรทิงญา เป็นชาวอะไร ผมตอบ อินเดีย ที่ถูก พม่า
2.อสม. ได้เงินเดือนกี่บาท ผมตอบ 500 ที่ถูก 600 เฮ้อผิดเพ
3.เงินค่าครองชีพพิเศษกี่บาท ที่ถูก ไม่เกิน 15,000
4.รัฐธรรมนูญ สว. อายุเท่าไหร่ ตอบ 40 ปี
5.สส.แบบ+++ส่วน แบ่งเป็นกี่เขต ตอบ 8 เขต
6.งานสารบรรณ ด่วน ตอบ ปฏิบัติเร็วกว่าปกติตามที่จะทำได้

เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:17 น. ]

7. คณะกรรมการกำหนดแผนและขั้นตอน มีกี่คน ตอบ 36 คน
8. ประทับตรารับหนังสือ ส่วนไหน ตอบ มุมบนด้านขวา
9. ชั้นความลับ ประทับตราตรงไหน ตอบ กึ่งกลางด้านบน
10.ใครเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งยุบสภา ตอบ ผุ้ว่าราชการจังหวัด
11.สมาชิกจำนวนเท่าใด มีมติให้สมาชิกพ้นจากสภา ตอบ 3 ใน 4
12. ในการประชุมสภา ให้ทำอย่างไร ตอบ ประกาศของ อบต.
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ชั้นความลับตอบกึ่งกลางบนและล่างค่ะ
โดยคุณ WOW 203.158.176.200 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ไม่รู้จริง
ชาวโรทิงญา มาจากอินเดีย
ถูกอังกฤษพามาปล่อยที่พม่า
และจึงมาไทย
โดยคุณ 111 118.175.214.15 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

สมาชิกจำนวนเท่าใด มีมติให้สมาชิกพ้นจากสภาอบต. ตอบ 2 ใน 3
โดยคุณ 1 202.12.74.35 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

13. งานสารบรรณ คืออะไร ตอบ การบริหารงานเอกสาร
14. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ของสำนักปลัด สำนักนายก ฯ ตอบ ปลัดสำนักนายก
15. การประชุมสภา วาระใด ไม่มีการอภิปราย ตอบ วาระที่ 1
16. ข้อใดไม่ใช้การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตอบ บริหารราชการท้องที่
17. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นอะไร ตอบ กระทรวง
18.การจัดตั้ง การรวม โอน กระทรวง ทบวง ให้ออกเป็นกฎหมายใด ตอบ พระราชบัญญัติ
19. การรวม การโอน กระทรวง ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ออกเป็นกฏหมายใด ตอบ พระราชกฤษฏีการ
20. การยุบส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด ตอบ พระราชกฤษฏีกา
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ถ้าเป็น สภาตำบล 2 ใน 3
ถ้าเป็นสภาอบต. 3 ใน 4 จ้า รู้จิงนะเนี่ย เปิด ระเบียบดูได้เลยนะ ใครจำข้อสอบได้ ถามได้นะ จะได้ช่วยกันตอบ
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

21. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตอบ อบจ. (ใน พรบ. สภาตำบลและ อบต.นะ) ส่วน พรบ.อื่น ๆ อบจ.เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจ๊ะ
22. หน่วยงานใดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตอบ จังหวัด
23. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง ตอบ สารวัตรกำนัน (มี 3 ตำแหน่ง 1กำนัน 2ผู้ใหญ่บ้าน 3.แพทย์ประจำตำบล)
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ข้อ 9 ประทับชั้นความลับ กึ่งกลางบน ล่าง จร้า
โดยคุณ คนที่รู้แต่ไม่ออกในระดับ 1 ส่งเมล์ถึง คนที่รู้แต่ไม่ออกในระดับ 1 122.154.18.253 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

การประชุมสภา ไม่มีการอภิปราย วาระที่ 3 ต่างหาก
โดยคุณ 222 118.175.147.5 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

เรื่องวาระ การประชมสภานั้น ข้อสอบออกกว้างเกินไป เพระแต่ละ อบต. กำหนดวาระการประชุมไม่ค่อยเหมือนกัน ส่วน อบต. ผมนั้น ผมเคยเข้าไปประชุมสภา อยู่เรื่อย ๆ วาระที่ 1 นั้น เขาจะใส่ไว้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ไม่ได้มีการอภิปรายอะไรนะ
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

-รัฐธรรมนูญ ปี 5o ที่มีการลงประชามติ
-ไข่ปลอม ประเทศ จีน
-คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
-ข้อ 1 ตอบ ใช้บังคับมิได้
-เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ 1o,ooo คน
โดยคุณ นานา 112.142.26.157 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 13:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

เห็นด้วยกับผู้ตอบคนที่ 10 ครับ
โดยคุณ จ้า 117.47.182.108 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

ในกฎหมายระบุว่าวาระสามครับ ไปดูดี ๆ
โดยคุณ ต. 117.47.207.86 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

ข้อ 24 พรบ.ข้อมูลข่าวสารใช้บังคับวันที่เท่าใด ตอบ 9 ธันวาคม 2540
ข้อ 25. ใครเป็นผู้รักษาการ ตรา พรบ.ข่าวสาร ตอบ นายกรัฐมนตรี
26. ข้อมูลข่าวสารใด ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจา ตอบ โครงสร้างและการจัดองค์กร
27.ผู้ใดเห็นว่า หน่วยงานของรัฐ ไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ตรวจดู ร้องเรียนต่อใคร ตอบ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
28.ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตอบ คณะรัฐมนตรี
29.ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตอบ คณะรัฐมนตรี
30. อบต. ตั้งข้อบัญญัติโทษปรับไม่เกินกี่บาท ตอบ ไม่เกิน 1,000 บาท
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

1.ค่าตอบแทน อสม.เท่าไร -600บาท
2.ไข่ปลอมเกิดที่ไหนแห่งแรก - จีน
3.ไข้หวัด 2009 ระบาดที่ไหนแห่งแรก - แม็กซิโก
4.กม.ที่ขัดแย้งกับ รธน.เป็นยังไง - ใช้บังคับมิได้
5.มหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินตามคำแนะนำของใคร - วุฒิสภา
6.อายุผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 18 ปีบริบูรณ์
7.ใครไม่มีสิทธิเลือกตั้ง - ภิกษุ
8.การศึกษาตาม รธน.กี่ปี - 12 ปี
9.ใครที่เป็นที่ปรึกษามหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจ - คณะองคมนตรี
10.โรฮิงญาอพยพมาจากไหน - พม่า
11.ประชาชนกี่คน เสนอร่าง พรบ.ได้ - 10000 คน
12.ประธานสภาร่าง รธน.2550 คือใคร - นรนิติ เศษฐบุตร
13.การประชุมสมัยสามัญ อบต.ต้องทำเป็น - ประกาศ อบต.
14.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร บังคับใช้ - 9 ธ.ค.
15.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สมัยใครเป็นนายก - พลเอก ชวลิตร ยงใจยุทธ
16.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีทำเป็นกฏหมายใด - พระราชบัญญัติ
17.ผู้มีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติ - ไม่เกิน 15000 บาท
18.หนังสือสั่งการ มีกี่ชนิด - 3 ชนิด
19.งานสารบรรณคือ - การบริหารงานเอกสาร
20.ข้อใดคือหนังสือสั่งการ - ข้อบังคับ
21.กราบเรียน ใช้กับใคร - ปธ.องคมนตรี,ปธ.ศาล รธน.,นายกรัฐมนตรี
22.พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับ ปัจจุบัน - 2545
23.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกี่คน - 36 คน
24.ส.ส.+++ส่วนแบ่งเป็นกี่กลุ่มจังหวัด - 8 กลุ่มจังหวัด
25.ส.ว.อายุเท่าไร - 40 ปี
26.ประทับตรารับหนังสือตรงไหน - มุมบนด้านขวา
27.แสดงชั้นความลับตรงไหน - กึ่งกลาง ด้านบน และล่าง
28.ชั้นความเร็วให้ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่ทำได้ - ด่วน
29.อายุหนังสือราชการที่ค้นได้จากที่อื่นฯ กี่ปี - 5 ปี
30.รธน.ที่ให้ออกเสียงประชามติ พ.ศ.ไหน - 2550
31.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับผู้แทนท้องถิ่นในคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ - อบต. 5 คน
32.ใครมีอำนาจยุบสภา อบต. - ผู้ว่าฯ
33.ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ - รัฐมนตรีที่นายกฯมอบหมาย
34.เมื่อไม่มี กม.บัญญัติไว้ให้พิจารณาอย่างไร - ตามประเพณีระบอบประชาธิปไตย
35.ถอดถอน ส.อบต.มติเสียงเท่าไร - 3 ใน 4
36.สำนักนายกฯมีฐานะเป็น - กระทรวง
37.ข้อใดไม่ใช้ค่าสาธารณูปโภค - ค่าทำความสะอาด
38.โครงการต้นกล้าอาชีพเพื่ออะไร - เพื่อช่วยคนตกงาน
39.ข้อใดไม่ใช้บริหารราชการแผ่นดิน - บริหารราชการส่วนท้องที่
40.ไม่สังกัดสำนักนายกฯ - คณะกรรมการกฤษฎีกา
41.เหตุผล พรบ.ข้อมูลข่าวสาร - ยืนยันสิทธิการรับรู้ข่าวสารของสาธารชน
42.การรวม โอน โดยไม่มีการกำหนดอัตรา - พระราชกฤษฎีกา
43.นิติบุคคลระดับภูมิภาค - จังหวัด
44.ผู้บังคับบัญชาระดับกรม - อธิบดี
45.จัดระเบียบราชการในสำนักนายกฯ - พรบ. ปรับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม
46.การทำกิจการในเขต อบต. - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
47.สนง.คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ อยู่ที่ใด - สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ
48.การจัดตั้ง รวม โอน ทำเป็น ก.ม.ใด - พ.ร.บ.
49.คณะผู้บริหาร อบต. นายก รอง 2 คน
50.อบต.จัดเก็บเพิ่ม ร้อยละ 10 ธุรกิจเฉพาะ
51.ผ้รักษาการ กระทรวง ทบวง กรม นายกฯ
52.ระเบียบงานสารบรรณออกโดยสำนักนายก
53.วาระที่ไม่มีการอภิปราย วาระที่ 1
54.ส่วนภูมิภาค จังหวัด
55.การรับหนังสือ จัดลำดับ ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับ ไม่ใช่คือ เสนอทันที
56.การยุบส่วนราชการ พรก.
57.หนังสือภายใน-ภายนอก ต่างกันอย่างไร
คำลงท้าย
58.หน่วยงานใดไม่อยู่ในกระทรวงมหาดไทย อัยการจังหวัด
59.ภาษียาสูบ สรรพสามิต
60.แผนที่เสนอวันที่ 1 ประกาศวันที่ 15
61.ส.อบต.ยุบสภา เลือก 60 วัน
62.ข้อบัญญัติ ไม่เกิน 1,000
63.การเก็บหนังสือ เก็บระหว่าง เก็บเมื่อเสร็จ เก็บเพื่อตรวจสอบ ไม่ใช่ เก็บก่อน
64.ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
65.ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบแผ่นดิน 1.อบจ 2.เทศบาล
3. สุขาภิบาล *4.อบต.
66.ส.อบต.ยื่นลาออกต่อนายอำเภอ
67.ไม่ใช่หน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.กำหนดแนวทาง *2.จัดทำร่างแผน
3.พิจารณาติดตามและประเมิน
68หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม คือ จัดทำร่างแผน
70.แผนพัฒนา เดือน มิ.ย.
71.ใครอนุมัติแผน นายก
72.ผู้ทรงคุณวุฒิข้อมูลข่าวสาร คณะรัฐมนตรี
73.ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย คณะรัฐมนตรี
74.อบต.ยืมเงิน นายก/มหาดไทย
*75.ข้อมูลข่าวสาร คือ เอกสารหลักฐานราชการ
76.ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ 1.โครงสร้าง 2.สรุปอำนาจหน้าที่ 3. สถานที่ติดตอ
77.หน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัย..............................
78.การอุทธรณ์...........................................
79.กชช 2 ค......................................................
80.จปฐ........................................................
81.ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ของสำนักปลัด สำนักนายก ฯ ตอบ ปลัดสำนักนายก
ข้อไหนผิดช่วยหาคำตอบที่ถูกให้ด้วยข้อไหนยังไม่ตอบช่วยตอบด้วย
โดยคุณ คนสอบนักพัฒน์ 203.113.23.81 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

ขอบคุณ "คนสอบนักพัฒน์" มากนะครับ ช่วยเหลือได้มากเลย ผมอ่านแล้ว ออกจิงด้วย เพราะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกัน เลยต้องช่วยกันคนละไม้ละมือแบบนี้แหละ ดีมากคับ สอบครั้งหน้าจะได้รู้แนวขอ้สอบมากขึ้นจ้า
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

เก่งมาก จำเก่งนะ
โดยคุณ ชุมพร 118.175.94.47 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

ถึง ผู้ตอบคนที่ 3 (+++ควาย) ดูข่าวบ้างเปล่าว่ะ ข่าวก็บอกอยู่ว่าพม่า พวก+++โง่แล้วอวดฉลาดน่ะ
โดยคุณ กกก 192.168.32.193 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

ถ้ามีการยุบสภาอบต. ต้องเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45 วัน ลองไปเปิด พ.ร.บ.ดูซิ
โดยคุณ a 203.113.107.233 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

การยุบเลือกไหม่ภายใน 60 วันคะ
เพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
แต่ถ้าหมดวาระ 45 วันคะ
ชัวร์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดยคุณ แวะมา 203.113.23.50 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 14:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20

เราก็ว่า 45 วันนะ ใครรู้ช่วยยืนยันหน่อย
โดยคุณ can 115.67.90.220 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21

หมดวาระถึงจะเป็น 45 วัน ถ้ายุบ 60 วัน 100%
โดยคุณ okpd ส่งเมล์ถึง okpd 125.26.204.88 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22

หมดวาระ 45 ยุบ เพราะไม่รู้ล่วงหน้า 60วัน ชัวร์โครต
โดยคุณ อา 118.175.94.47 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 23

ข้อใดไม่ใช่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตอบ สุขาภิบาลไม่ใช่เหรอ เพราะปัจจุบันไม่มีแล้ว แต่ถ้าถามว่าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก็ต้องตอบว่า อบจ.แต่โจทย์ไม่ได้เขียนว่า หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ใช่เหรอ
โดยคุณ 333 118.173.57.252 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 24

ยุบ 60 วันจ้า แต่หมดตามวาระ 45 วัน ชัวๆไม่มัวนิ่ม
โดยคุณ [68]kdi 58.181.167.157 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 25

ถ้าเป็น พรบ.สภาตำบลและ อบต. 2537
อบจ. ไม่ได้เป็น ราชการส่วนท้องถิ่น
เฉพาะ พรบ.นี้อย่างเดียวเท่านั้นนะ (ไม่รู้หลงมาได้ไง) เปิด พรบ.ดูได้นะจ๊ะ แต่วันที่สอบนั้น รู้สึกว่า เขาจะถาม ในพรบ.อื่นแล้ว ไม่ใช่ถามในส่วน พรบ.สภาตำบล เพราะฉะนั้น ตอบ สุขาภิบาลมากว่า เพราะว่า ถูกยุบไปแล้ว
โดยคุณ เพื่อนท้องถิ่น 203.113.105.229 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 26

เห็นด้วยกับคุฯ เพื่อนท้องถิ่น เพราะเราตอบ สุขาภิบาลเหมอนกัน เพราะถูกยุบแล้วข้อนี้ต้องอ่านโจทย์ดีดี คำถาม เค้าถามว่าข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ก็ต้องตอบ สุขาภิบาล
โดยคุณ 333 118.173.57.252 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 15:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 27

80 ข้อนี้เราทำถูกซะ 70 แล้ว ที่เหลือไม่แน่ใจ ไม่รู้จะผ่านไหม?
โดยคุณ อ่านมาเยอะเหมือนกัน แต่ ดันทำได้ 118.173.143.253 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 16:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 28

ของอบต. 45,45 วัน

อย่างอื่น 45,60 วัน
โดยคุณ ผู้หยั่งรู้ 118.175.3.59 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 16:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 29

ถ้าของอบต. 45 วันแน่นอนกรณียุบ แต่ถ้าของสภาตำบล 60 วันกรณียุบ
โดยคุณ 111 112.142.44.146 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 16:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 30

(การกำกับดูแล อบต)กรณีที่มีการยุบหรือถือว่ามีการยุบสภา
ให้เลือกตั้งใน 45 วัน
โดยคุณ ลาว 118.175.78.170 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 17:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 31

การประชุมสภา ให้ทำเป็นประกาศอบต.หรือข้อบัญญัติอะ ใครรู้ช่วยตอบที่ดิ
โดยคุณ can 115.67.154.92 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 18:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 32

-ยุบสภา อบต. 45 วัน/ยุบสภาตำบล 60 วัน คะ ข้อสอบต้องตอบ 45 วัน
-ข้อใดไม่ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อนี้ตอบ อบต. ดูจากในพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2534 ตรงส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด (ซึ่งข้อสอบข้อนี้อยู่ในช่วงคำถามของพรบ.นี้พอดี) แต่ก็ไม่รู้ถูกป่าวนะ อย่าว่ากัน ถ้าตอบ อบต.จริง เราต้องผิด
-ข้อที่ถามว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาขรก.และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ของกรม หรือ ของสำนักงานเลขานุการกรม คะ จำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้
-หน้าที่ที่ต้องทำในเขตอบต. ตอบ ส่งเสริมให้มีอุตสากรรมในครอบครัวหรือป่าว
-นายก 1 คน รองนายก 2 คน
โดยคุณ รอสอบนครดีฝ่า 118.174.30.129 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 20:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 33

40.ไม่สังกัดสำนักนายกฯ - คณะกรรมการกฤษฎีกา ผิดชัวร์ คณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ในสำนักนายกและขึ้นตรงต่อนายกเลยแหละ แต่จำคำตอบไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง
โดยคุณ คนผ่านทาง 110.49.68.34 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 20:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 34

ก็ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น นั่นแหละครับ คือ อบต. (รู้จริง)
โดยคุณ 55 115.67.224.172 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 20:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 35

ต้องตอบสุขาภิบาลครับ เพราะว่าถูกยุบไปแล้ว (ชัวร์)
โดยคุณ 55 115.67.224.172 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 20:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 36

ประกาศอบต ไม่ใช่ย้อบัญญัติ
โดยคุณ kk 110.49.114.70 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 22:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 37

ข้อ 40 ตอบ ปปช. ไม่สังกัดสำนักนายก แต่สังกัดกระทรวงมหาดไทย
โดยคุณ สาวหนุ๋ย 110.49.176.53 [ วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2552 เวลา 00:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 38

15.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร สมัยใครเป็นนายก - พลเอก ชวลิตร ยงใจยุทธ >> สมัยนายชวน หลีกภัย เนื่องจากบังคับใช้ 90 วัน พ้นวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เข้าสมัย ชวน 2 ครับ ไม่ใช่ผู้สนองรับพระบรมราชโองการ โจทย์ข้อนี้ต้องอ่านดีๆ
โดยคุณ puuru 202.12.73.3 [ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 08:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 39

มาตรา ๙๑ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอำเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่
ภายในสี่สิบห้าวัน
โดยคุณ puuru 202.12.73.3 [ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 09:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 40

มาตรา ๘๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจ+++้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม
องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
การ+++้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
โดยคุณ puuru 202.12.73.3 [ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 09:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 41

ปปช.เป็นองค์กรอิสระไม่ใช่หรือ
โดยคุณ ddd 203.113.23.101 [ วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 11:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 42

ขอถามคนที่สอบนักพัฒน์จำข้อสอบที่เกี่ยวกับพัฒนาชุมชนที่เป็นภาษาอังกฤษ 4-5 ข้อได้มั้ยค่ะช่วยบอกหน่อย
โดยคุณ คนสอบไม่ได้ 203.114.123.202 [ วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 43

ขอของป.5ค่ะไม่ไช่ป.อื่น
โดยคุณ ปริญญาพร รองเมือง ส่งเมล์ถึง ปริญญาพร    รองเมือง 180.180.198.225 [ วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 18:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 44

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ