ใครทราบเรื่องการขอรับรองบัญชีบ้างคะ

รบกวนสอบถามเรื่องการขอรับรองบัญชี ในกรณีที่เราเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และสอบได้ในตำแหน่งบุคลากร แต่ที่ อบต.มีตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ เราจะขอรับรองบัญชีมาลงที่ อบต.เราได้เลยหรือเปล่า หรือต้องรอลำดับให้ถึงเราซะก่อน

สาวเหนือเชื่อใจได้ 118.174.18.46 [ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20:32 น. ]

สอบได้ บุคลากร แล้วจะเป็น จนท.วิเคราะห์ได้ไงครับ นึกถึงหลักความเป็นจริงครับ แต่ถ้าสอบได้ บุคลากร ก็ สามารถ โอนได้เลย
โดยคุณ ชัดเจน 111.84.37.148 [ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

เท่าที่ทราบนะครับ
1. คุณต้องมีอายุราชการ 1 ปี ขี้นไป
2. อบต.ต้องมีกรอบตำแหน่งที่จะลงแล้ว
ในกรณีสอบบุคลากร แต่มีกรอง จนท.วิเคราะห์ฯผมว่าน่าจะเอื้อกันได้นะครับ
โดยคุณ หน่มใต้ตัวดำ 61.19.67.190 [ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ตำแหน่งที่เกื้อ+++ลกัน นะคะ บุคลากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ตำแหน่งนี้เกื้อ+++ลกันชัวร์คะคุณชัดเจน111
โดยคุณ พี่บ่าววี 118.174.47.236 [ วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/regulation/type4/2550/08/reg1188467450879.pdf

http://www.kangchon.org/file/163.pdf
โดยคุณ บัว 222.123.180.7 [ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำว่า"ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุ" กับคำว่า "รับรองผลบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงาน"ก่อน

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุ มีหลักสำคัญคือ
-ใช้ได้กับกรณีการบรรจุ, การเลื่อน, การย้าย, การโอน
-ต้องเรียกตัวตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เท่านั้น
ไม่สามารถขอใช้บัญชีโดยข้ามลำดับที่
-ไม่สามารถระบุชื่อบุคคลได้

การรับรองผลบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงาน มีหลักสำคัญคือ
-ใช้ได้กับกรณี การย้าย,การโอน
-ไม่จำเป็นต้องเรียกตัวตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
สามารถรับรองผลบัญชีโดยข้ามลำดับที่
-สามารถระบุชื่อบุคคลได้

ดังนั้น การขอใช้บัญชีข้ามจังหวัดและไม่เรียงลำดับ
เป็นการเอาหลักเกณฑ์การขอใช้บัญชีและการรับรองผลบัญชีมาปะปนกัน

ส่วนกรณีการขอใช้บัญชีข้ามจังหวัดนั้น ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ทราบว่ามีใหม่กว่านี้หรือไม่ ลองสอบถามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
ข้อมูลที่ผมมีก็คือ

อปท.หลายแห่งหารือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ว่ากรณีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ อปท.หรือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ ก.จังหวัด ที่ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน ก่อน และภายหลัง วันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๔๙ สามารถดำเนินการได้หรือไม่

หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๓
ลว ๒๙ ก.ย.๒๕๔๙ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติว่า
"๑.การพิจารณาเกี่ยวกับการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ขอให้ตรวจสอบวันสอบแข่งขันเป็นสำคัญ หากเป็นวันก่อนวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๔๙ ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขต้องห้ามการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้"
การบรรจุและแต่งตั้งภายหลังวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๔๙ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อ+++ลกัน ซึ่งกำหนดคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน.............."

ในหนังสือฉบับดังกล่าวข้างต้น คือ
หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๖๓
ลว ๒๙ ก.ย.๒๕๔๙ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติว่า

เมื่อองค์กรปกกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ว่าง และมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๓-๕ ได้ขึ้นบัญชีการสอบแข่งขัน หรือการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเป้นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดอื่น ในตำแหน่งเดียวกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตำแหน่งว่าง หรือเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อ+++ลกัน กรณีนี้สามารถย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ ณ ที่แห่งอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่ต้องเรียงลำดับที่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมโดยให้ประสานเจ้าของบัญชีรับรองว่าเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ไม่ต้องห้ามตามเงื่อนไขข้อ ๑ เนื่องจากเป้นการรับรองว่าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์การย้าย มิใช่เป็นการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด สำหรับการย้ายจากผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องย้าย ใ น ตำ แ ห น่ ง ที่ ส อ บ คั ด เ ลื อ ก ไ ด้ เ ท่า นั้น จะย้ายเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งอื่นไ ม่ ไ ด้

โดยคุณ จนท.วผ 203.113.23.101 [ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

สอบถามว่า ตอนนี้ทำงานอยู่ตำแหน่งระดับหนึ่ง(ซีหนึ่ง) ทำงานมาปีครึ่งแล้ว แต่เป็นผู้ทีสอบได้ในตำแหน่งบุคลากร
1. สามารถใช้หนังสือ /ว 163 ได้หรือไม่
2. ขอใช้บัญชีเฉพาะใน อบต.ตนที่ทำอยู่ (มีกรอบบุคลากร)เรียงลำดับหรือไม่
3.สามารถใช้บัญชีไปอบต.อื่นที่มีตำแหน่งบุคลากรได้หรือไม่ เรียงลำดับหรือไม่

ขอขอบพระคุณถ้ามีผู้รู้ตคบมา ขอบคุณมาก ๆ รอมานานแล้วกว่าจะสอบได้ซีสาม
โดยคุณ รอคอยซีสามมานาน 125.27.143.192 [ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ต้องให้ถึงระดับ 3 ก่อนคะ
เพราะกรณีการใช้บัญชีมาเปลี่ยนสายงาน
โดยการข้ามลำดับ ใช้ได้กรณีที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วและดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และ
อบต.ที่เราทำงานอยู่มีกรอบในตำแหน่งที่เราสอบได้
หรือตำแหน่งที่เกื้อกุลกันคะ
โดยคุณ สอบได้เหมือนกัน 110.49.94.104 [ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 21:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

เริ่มซี1 1ปีครึ่งยังไม่ขึ้นซี2เลย ย้ายมาทำงาน3จังหวัดดีกว่านะ พี่สะใภ้ ย้ายจากภูเก็ต มาอยู่ยะลา จากซี1(สอบติด ย้ายมาเลย) ตอนนี้รับราชการ3ปีซี3แล้ว ส่วนสามี(พี่ชาย)เริ่มซี1 รับราชการ7ปี ซี5แล้วครับ ส่วนเพื่อนที่สอบติดภูเก้ตด้วยกันกับพี่สะใภ้ ทำงาน สงขลา ตรัง ภูเก็ต ซี2เองครับ
โดยคุณ กำลังเดินตามรอยพี่ชาย ส่งเมล์ถึง กำลังเดินตามรอยพี่ชาย 117.47.177.47 [ วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

มีตำแหน่งว่างมั้ยหละ พร้อมจะย้ายไปแล้วนะ
เพราะแฟนอยู่ยะลานะสิ
โดยคุณ รอซีสามมานานแล้ว 125.27.146.207 [ วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

จพง.พัสดุ ที่อบต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ก็ได้สวัสดิการเหมือนจ.ยะลา เลยนะ ไม่ต้องไปถึงยะลาหรอก ระยะเวลาทวีคูณได้ เสี่ยงภัยก็ได้อีก 2,500 บาท สนใจจะมาโทร. 084-8907851
โดยคุณ จนท.จ้า 118.175.188.1 [ วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

สอบเปลี่ยนสายงานได้ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนแต่จะไปลงตำแหน่งนักวิชาศึกษา ( จบคุรุ ) แต่ลงที่อบตอื่นนะคะ สามารถลงได้มั้ย และต้องรอลำดับที่หรอเปล่าคะ ช่วยตอบด้วยขอบคุณคะ
โดยคุณ อบต. ส่งเมล์ถึง อบต. 110.49.205.146 [ วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 21:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษร
 
โดย
E-mail
แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ